මත් කුඩු පානය කරන ඇමතිවරුන් වහාම හෙළිදරවු කරන්න – යුක්තියට හඬක්

News

නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය රන්ජන් රාමනායක මහතා පසුගියදා  කුඩු පානය කරන කැබිනට් ඇමතිවරුන් සිටින බවට මාධ්‍ය ඔස්සේ සිදු කළ ප්‍රසිද්ධ ප්‍රකාශය හුදු හාස්‍යයක් හෝ ප්‍රලාපයක් ලෙස බැහැර  කළ නොහැකි බවත් කුඩු පානය කරන ඇමතිවරුන් නාමිකව කවුරුන්ද යන්න හෙළිකිරීම රන්ජන් රාමනායක මහතාගේ පරම යුතුකමක් හා වගකීමක්  බවත් මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ‘යුක්තියට හඬක්’ සංවිධානය කියා සිටියි.

‘යුක්තියට හඬක්’ සංවිධානය සභාපති එස්. අමරසේකර  මහතා හා ලේකම් නීතිඥ  ලලිත් පියුම් පෙරේරා මහතා තම​ අත්සනින් යුතු මාධ්‍ය නිවේදනයේ මෙසේ පවසති:-

 

කුඩු පානය කරන කැබිනට් ඇමතිවරුන් සිටින බවට නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය රන්ජන් රාමනායක මහතා පසුගියදා මාධ්‍ය ඔස්සේ ප්‍රසිද්ධ ප්‍රකාශයක් සිදු කළේය. ආණ්ඩුවේ වගකිව යුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයකු ලෙස රන්ජන් රාමනායක මහතා සිදු කෙරු ප්‍රකාශය හුදු හාස්‍යයක්  ලෙස බැහැර  කළ නොහැක. ඵතුමා රංගන ශිල්පියකු ලෙස හාස්‍යය සපයන්නකු වූවත් වගකිව යුතු දේශපාල නඥයකු හා වත්මන් ආණ්ඩු වේ වගකිව යුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයකු ලෙස සිදු කෙරු ප්‍රකාශය හුදු හාස්‍යයක් හෝ ප්‍රලාපයක් නොවන බව අපි තරයේ විශ්වාස කරන්නෙමු.

 

වර්තමානය වන විට කුඩු පානය කරන්නන්ට වඩා මහා පරිමාණයෙන් මත් කුඩු ව්‍යපාරයේ යෙදෙන්නන්, බෙදා හරින්නන් ඇතුලු ජාවාරම්කරුවන් නීතියේ රැහැනට හසුවෙමින් සිටී. රටත්, සමාජයත්, අනාගත පරපුරත් වනසන මත් රකුසා පසු පස දේශපාල නඥයන් ඇතුලු උසස් සමාජ තල වල ඇත්‍ැම් පුද්ගලයන් සිටින බවට සමාජ මතයක් ගොඩ නැගී ඇත. ඵවැනි පසුබිමක් තුල ආණ්ඩුවේ වගකිවයුතු නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයකු සිදු කළ ප්‍රකාශය බැහැර කළ නොහැක. රටේ උත්තරීතර ආයතනය වන පාර්ලිම්න්තුව නියෝජනය කරන මන්ත්‍රිවරුන් යමන්ම ප්‍රතිපත්ති හා නීති සම්පාදකයන් වන කැබිනට් ඇමතිවරුන් මත් කුඩු පානය කිරීම සත්‍යයක් නම් එය රටටත්, අනාගත පරපුටත් දැවැන්ත ව්‍යවසනයක් බව අපගේ පිළිගැනීමයි. ජනාධිපති, අගමැති ඇතුලු තිස් දෙදනකුගෙන් යුත් කැබිනට් මණ්ඩලයේ මත් කුඩු පානය කරන ඇමතිවරුන් නාමිකව කවුරුන්ද යන්න හෙළිකිරීම රන්ජන් රාමනායක මහතාගේ පරම යුතුකමකි, වගකීමකි. ඔහු එය ඉතා ඉක්මනින් ඉටු කරනු ඇත්‍ැයි අප බලා සිටින්නෙමු.

 

අතිගරු ජ්‍නාධිපතිතුමනි, ගරු අගමැතිතුමනි මත් කුඩු භාවිත්‍ා යනාකරනවා යැයි අි විශේවාස කරන වත්මන් ආණුඩයේ වගකිව යුතු ඇමතිවරුනි, ඔබතුමන්ොට ඔබ තුමන්ොයේම නියයෝජ්‍ය ඇමතිවරයකු එේෙ කරන බරපත්‍ෙ ය ෝදනාව ිළිබඳ වහාම ක්‍රියාත්මක විය යුතුය. කුඩු යබාන ඇමතිවරු කවුදැයි නිවැරදිව නිශේ ය යකාට විනය ක්‍රියාමාර්ග යමන්ම නීතිමය ියවර ගනු ඇත්‍ැයි රටම බො සිටී. ඵය රට යවනුයවන්, අනාගත්‍ පරපුර යවනුයවන් ඉටු කෙ යුතු පරම යුතුකමකි, වගකීමකි. කුඩු පානය කරන්නන් මත් කුඩු ජ්‍ාවාරම්කරුවන් ආරක්ෂා කර ගැනීමට නිරන්ත්‍රයයන් මැදිහත්වනු යනාවනුමානය. වත්මන් ආණ්ඩඩුයේ කැබිනට් ඇමතිවරුන් කුඩු පානය කරන්යන් නම් ඔවුන් මත් කුඩු ජ්‍ාවාරම්කරුවන් ආරක්ෂා යකාට රැක බො ගන්නා බවට කිසියසේත්ම බැහැර කෙ යනාහැක. දරුවන් මත්‍ට බිිවීම වෙක්වා ගැනීම යදමේියන්යේ යමන්ම විදුහේපතිවරුන්යේ, ගුරුවරුන්යේ, විශේව විදයෙ බෙධ්‍ාරීන්යේ වගකීමක් යෙස සමාජ්‍ ගත්‍ව ඇත්‍. ඵයහත් නියයෝජ්‍ය අමාත්‍ය රන්ජ්‍න් රාමනායක යහළිදරේවත් සමඟ කුඩු පානය කරන ත්‍ම කැබිනට් සගයන්යගන් අනාගත්‍ පරපුර යේරා ගැනීයම් වගකීම ගරු අධ්‍යපන ඇමතිතුමාටත්, උසසේ අධ්‍යපන ඇමතිතුමාටත් පැවයර්. අතිගරු ජ්‍නාධිපතිතුමනි, ගරු අගමැතිතුමනි, ගරු කථානායකතුමනි කුඩු පානය කරන මන්ීවරු, ඇමතිවරු, රන්ජ්‍න් රාමනායක නියයෝජ්‍ය ඇමතිවරයා ප්‍රකාශ කරන පරිදි සිටී නම් ඔවුන් රටට යහළිදරේ යකාට නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම ඔබතුමන්ොයේ පරම පවිත්‍ර යුතුකමකි, වගකීමකි. එය ඉටු කරන යත්‍ක් අි බො සිටිනවා පමණක් යනාව එය ඉටු කරෙන්නට අි අති දැවැන්ත්‍ සමාජ්‍ බෙපෑමද ඇති කරෙන්යනමු.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *