ජර්මානු ඔබෝ බෙටර්මාන් ‘ඕබෝ රාති‍්‍රය 2018’ ශි‍්‍ර ලංකාවේදී මහ ඉහළින්

ජාත්‍යන්තර විද්‍යුත් හා ගොඩනැගිලි තාක්ෂණෝපාංග නිෂ්පාදන කෙෂ්ත‍්‍රයේ ප‍්‍රමුඛතම ජර්මානු නිෂ්පාදකයකු වන ඔබෝ බෙටර්මාන් ( Obo Bettermann) සමාගම විසින් එහි ශි‍්‍ර ලාංකික ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන ඕබෝ රාති‍්‍රය මෑතකදී මහ ඉහළින් පවත්වනු ලැබීණි. යුරෝපා කලාපයේ සහ ඉන් පිටත විදේශ රටවල් 60ක අනුබද්ධිත සමාගම 40ක සේවකයින් 4000ක පමණ සංඛ්‍යාවකින් මෙම සමාගම සමන්විත වේ. 90 දශකයේ […]

Continue Reading

OBO BETTERMANN நடாத்திய ‘OBO NIGHT 2018’

    ஜேர்மனியின் முன்னணி சர்வதேச மின்சார மற்றும் கட்டட நிறுவூகை தொழில்நுட்ப உற்பத்தியாளர்களான – OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG அதன் வருடாந்த OBO Night நிகழ்வை அதன் வாடிக்கையாயளர்களுக்காக 2018 ஜுன் மாதம் 22 ஆம் திகதி கொழும்பு சினமன் லேக்சைட் ஹோட்டலில் நடத்தியது. உலகளாவிய ரீதியில் சமார் 4000 பணியாளர்களைக்கொண்ட OBO Bettermann, 60 நாடுகளில் பரந்திருப்பதோடு ஐரோப்பாவிலும் கடல்கடந்த நாடுகளிலும் 40 துணை நிறுவன்ங்களையூம் கொண்டிருக்கின்றது. இவ்வர்த்தக […]

Continue Reading